De Zuidwester
Ohmstraat 2
2014 EB Haarlem
023 5442424
info@zuidwester.com

Volg ons op Instagram!

Aanmelden en inschrijven

Voor het eerst naar de basisschool

Als uw kind vier jaar is, kan het naar de basisschool. Op alle basisscholen verloopt het aanmelden volgens het plaatsingsbeleid. Alle aangemelde kinderen, die in dezelfde periode geboren zijn, worden gelijktijdig en volgens dezelfde regels geplaatst.

Aanmelden voor de basisschool

Kinderen die tussen 1 september 2020 en 31 augustus 2021 geboren zijn, kunnen aangemeld worden. Half oktober 2023 ontvingen hun ouders de brochure Voor het eerst naar de basisschool in Haarlem met het aanmeldformulier, waarin de kindgegevens staan voorgedrukt. Daarmee kunnen zij hun kind aanmelden.

U meldt uw kind aan door dit aanmeldformulier bij de school van uw eerste keuze in te leveren. U mag elke school in Haarlem kiezen; er zijn totaal 48 basisscholen. Ook kinderen uit buurgemeenten zijn welkom op Haarlemse basisscholen.

Belangrijk: altijd aanmelden!

Ook als er al een oudere broer of zus op school zit, is het noodzakelijk om het jongere kind met het aanmeldformulier aan te melden.

Voorrangsscholen

Elk kind in Haarlem heeft voorrang op de zes – op loopafstand – dichtstbijzijnde basisscholen. Wanneer u op www.naarschoolinhaarlem.nl postcode, huisnummer én geboortedatum van uw kind invult, worden alle scholen in volgorde vanaf dit adres getoond en ziet u op welke scholen uw kind voorrang heeft. Bij het bepalen van uw scholen van voorkeur mag u elke school in Haarlem kiezen.

Voor de woonadressen buiten Haarlem die op minder dan 1.000 meter loopafstand van onze school liggen, is onze school ook een voorrangsschool. Kinderen die op deze adressen wonen, worden gelijk behandeld als een Haarlems kind dat onze school als voorrangsschool heeft. Kijk op www.naarschoolinhaarlem.nl om te zien of uw woonadres op onze school voorrang heeft.

Wanneer onze school geen voorrangsschool voor uw kind is, staat het u ook vrij om uw kind bij ons aan te melden. Uw kind komt dan in aanmerking voor een plek, als de aangemelde Haarlemse kinderen zijn geplaatst.

Wat moet u doen?

Wanneer onze school uw eerste voorkeur is, levert u het aanmeldformulier (geen kopie of scan) bij ons in.

 • Controleer de voorgedrukte gegevens (naam, geboortedatum, officiële woonadres van uw kind). Staan hier fouten in, verander dit dan op het formulier.
 • Vul in volgorde van voorkeur minimaal zes basisscholen in. De school van uw eerste voorkeur zet u op nummer 1, uw volgende voorkeur op 2, enzovoort. U kunt zowel voorrangsscholen als niet- voorrangsscholen kiezen.
 • Let op: Ook wanneer al een oudere broer/zus op onze school zit, moet u het aanmeldformulier bij ons inleveren. In dit geval is het niet nodig om meerdere voorkeuren op te geven.
 • Vul het aanmeldformulier volledig in en onderteken het (vergeet uw telefoonnummer en e-mailadres niet).
 • Lever het aanmeldformulier vóór de sluitingsdatum bij onze school in.

Het is noodzakelijk om bij een aanmelding een schriftelijk bewijsstuk mee te sturen als:

 • de voorgedrukte gegevens op het aanmeldformulier niet correct zijn en u deze heeft gecorrigeerd;
 • u een aanmeldformulier zonder voorgedrukte persoonsgegevens van uw kind heeft gebruikt.

Binnen 10 werkdagen na het inleveren van uw aanmeldformulier ontvangt u per mail een bewijs van aanmelding, waarop alle gegevens staan zoals uw kind in onze administratie verwerkt is. De voorrangsscholen die u niet gekozen heeft, worden automatisch in volgorde van loopafstand in een tweede lijstje op dit bewijs toegevoegd. Controleer dit bewijs van aanmelding en neem contact met ons op indien de gegevens niet correct zijn. U kunt tot de sluitingsdatum uw aanmelding en/of de volgorde van de voorkeursscholen wijzigen.

Geen aanmeldformulier?

Wanneer u geen aanmeldformulier heeft, kunt u het hier downloaden. Ook kunt u dit aanmeldformulier op onze school krijgen.

Inleverdata voor het aanmeldformulier

Geboortedatum kind tussen :  Sluitingsdatum:
1 september 2020 en 31 december 2020 t/m 30 januari 2024
1 januari 2021 en 30 april 2021 t/m 23 mei 2024
1 mei 2021 en 31 augustus 2021 t/m 10 oktober 2024

 

Op de site www.naarschoolinhaarlem.nl en in de brochure Voor het eerst naar de basisschool vindt u alle benodigde informatie over de plaatsing en inschrijving van uw kind op de basisschool

Een plaats op de basisschool

Na de inleverdatum worden -onder verantwoordelijkheid van de gezamenlijke schoolbesturen- alle aangemelde kinderen voor de betreffende geboortegroep geplaatst. Het toedelen van de plaatsen aan de aangemelde kinderen verloopt voor alle basisscholen gelijktijdig en geautomatiseerd, volgens vastgestelde voorrangsregels. Elk kind krijgt een plaats op de hoogst mogelijke school van voorkeur.

Als er voldoende plaatsen op een school zijn, worden alle kinderen op de school van aanmelding geplaatst. Wanneer op een school meer aanmeldingen dan plaatsen zijn, is loten noodzakelijk. Uw kind loot dan mee in volgorde van de door u opgegeven scholen van voorkeur.

Eerst worden de kinderen met voorrang geplaatst. Daarna komen de overige aanmeldingen aan bod. Wanneer uw kind op onze school wordt uitgeloot, komt het in aanmerking voor een plaats op de eerstvolgende opgegeven voorkeursschool, enz. Pas als uw kind daarna ongeplaatst blijft, komt het in aanmerking voor een plaats op één van de niet-opgegeven voorrangsscholen. Deze zijn automatisch toegevoegd aan uw opgegeven voorkeuren en staan vermeld op uw bewijs van aanmelding.

De plaatsing van de aangemelde kinderen op onze school gaat in onderstaande volgorde:

 1. Een oudere broer of zus zit op de school op het moment dat het aangemelde kind 4 jaar wordt (dit kind heeft een plaatsgarantie);
 2. Het kind heeft onze school als voorrangsschool;
 3. Het kind woont in Haarlem, maar onze school is geen voorrangsschool;
 4. Het kind woont buiten Haarlem.

Op dit moment verwachten wij dat er op onze school plaats is voor alle aangemelde kinderen.

Inschrijven

Na de plaatsing ontvangt u in februari, mei/juni of oktober 2024 (afhankelijk van de geboortedatum van uw kind) een mail van de school waar uw kind is geplaatst. In dit bericht staat de uiterste datum waarop u aan de school kenbaar moet maken of u van deze gereserveerde plaats gebruik gaat maken. Pas daarna is uw inschrijving definitief en bent u verzekerd van de plaats op de school.

Na bevestiging van inschrijving op De Zuidwester 

Staat uw kind ingeschreven bij De Zuidwester, dan ontvangt u het inschrijfformulier van de school. Enkele maanden voor de vierde verjaardag ontvangt u een intakeformulier. In dat formulier vragen wij u het een en ander te vertellen over uw kind, zoals zijn ontwikkeling en interesses. Op basis van deze informatie en de informatie (die met uw toestemming) naar school wordt gestuurd vanuit de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf, wordt uw kind ingedeeld in één van onze kleutergroepen.

Ongeveer vier weken voordat u kind vier jaar wordt, belt de leerkracht van de groep waarin uw kind komt om wen-afspraken te maken. Deze wen-afspraken vinden plaats in de laatste twee weken voordat u kind bij ons op school komt. Uw kind komt dan een aantal dagdelen wennen op school. Is uw kind tot vier weken vóór, of in de zomervakantie jarig, dan is het in het belang van uw kind soms beter om af te wijken van de wen-procedure. De leerkracht zoekt dan samen met u naar een passende oplossing. Rond de derde schoolweek van uw kind nodigt de leerkracht u uit voor een welkomstgesprek. 

Instromen vanuit een andere school naar De Zuidwester 

Als u uw kind wilt overplaatsen vanuit een andere school naar De Zuidwester, dan kunt u een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek. Vóór definitieve plaatsing nemen wij altijd contact op met de school waar uw kind op dat moment zit. 

Besluit over toelating 

In beginsel proberen we ieder aangemeld kind toe te laten. Een uitzondering daarop vormen kinderen die op een andere basisschool een verwijzingsadvies voor het speciaal basisonderwijs hebben ontvangen. Ook stellen we ons terughoudend op bij een aanmelding naar aanleiding van een meningsverschil tussen de ouder(s) en een andere basisschool. Verder hebben we ten aanzien van kinderen met een handicap te maken met specifieke regelgeving. De directeur beslist over de toelating. Wordt uw kind niet toegelaten, dan ontvang u een schriftelijke uitleg over de afwijzing en de argumenten die daartoe geleid hebben. Tegen dit besluit kun u eventueel in beroep gaan bij ons schoolbestuur, Stichting Spaarnesant.