Om verlof aan te vragen, kunt u hier het verlofformulier downloaden, invullen en op school inleveren.

Wat zijn de afspraken over verlof ook al weer?

De directie van de school mag slechts in bijzondere gevallen extra verlof toekennen. U kunt hiervoor het formulier aanvraag verlof invullen en inleveren bij de directie. Voor afwijking van het vakantierooster wordt in zijn algemeenheid geen toestemming verleend.
Bijzondere gevallen zijn:
   
Geen reden voor verlof:
  Verlof dat wordt opgenomen zonder dat daar toestemming voor is verleend door de schoolleiding of de leerplichtambtenaar wordt gezien als ongeoorloofd schoolverzuim. De directeur van de school is verplicht dit aan de leerplichtambtenaar te melden, die proces-verbaal kan opmaken.