Contact

De Zuidwester
Ohmstraat 2
2014 EB Haarlem
023 5442424
info@zuidwester.com

Medezeggenschapsraad (MR)

MR Zuidwester

In de medezeggenschapsraad (MR) denken leerkrachten en ouders mee over het beleid van de school. Over sommige onderwerpen beslist de MR ook mee. Over de rechten van een MR zijn landelijk afspraken gemaakt, deze rechten staan in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS).

Instemming en advies MR

Bij een groot aantal zaken moet de directie de medezeggenschapsraad om instemming vragen. Het kan dan gaan over zaken die te maken hebben met het schoolplan, schoolgids of activiteitenplan. Voor andere zaken heeft de directie het advies van de MR nodig; dit betreft dan bijvoorbeeld verandering van grondslag of doelstelling van de school, nieuwbouw of verbouwing. Natuurlijk kan de MR ook zelf met voorstellen ter verbetering komen.

Samenstelling MR Zuidwester

De MR is samengesteld uit 3 ouders en 3 teamleden.

Oudergeleding: Barth-Jan van Holstein
Roy Captijn
Annika Hesse
Leerkrachtgeleding Sigrid Elgersma
Daphne Nelis
Graciella ter Bruggen

 

 

 

 

 

Route naar en contact met MR

Voor de kwaliteit van de inbreng door de MR speelt het contact met de achterban een belangrijke rol. Het levert ons de kennis op van wat nodig is om te komen tot draagvlak en tot betere besluiten. MR vergaderingen zijn in principe openbaar en iedereen binnen onze schoolgemeenschap is van harte welkom. Ouders kunnen bij ons terecht met vragen en opmerkingen op het gebied van schoolbeleid via mr@zuidwester.com en/of waarmee ze niet rechtstreeks naar team of directie willen gaan.

Belangrijke data

  • Vergaderingen: zie schoolagenda

Belangrijke stukken