De Zuidwester
Ohmstraat 2
2014 EB Haarlem
023 5442424
info@zuidwester.com

Volg ons op Instagram!

Samen leren op De Zuidwester

De leerlingen van De Zuidwester vormen een afspiegeling van de buurt waarin de school staat. Ze spelen, sporten, leren en ontdekken samen, op school en vaak ook buiten school. Hierdoor heerst een echt buurtgevoel waarbij de school, de leerlingen en de ouders samenwerken en elkaar kunnen helpen als dat nodig is

Onze visie

De waarden van De Zuidwester zijn:

 • Plezier en zelfkennis
 • Vertrouwen en ruimte
 • Verantwoordelijkheid en zelfstandigheid

Bij alles wat we doen – op alle niveaus van de schoolorganisatie – stemmen we het aanbod en onderwijs af op deze waarden.

De Zuidwester is:

 • Een school waar vertrouwen en ruimte wordt gegeven om te leren;
 • Een talentenschool met schoolbrede aandacht voor talentontwikkeling;
 • Een school waar de talenten van de leerling gezien en gestimuleerd worden;
 • Een Kiva-school met schoolbrede aandacht voor het stimuleren van sociale vaardigheden en de sociaal emotionele ontwikkeling;
 • Een school waar leerlingen, leerkrachten en ouders zich welkom en betrokken voelen;
 • Een school waar gewerkt wordt met technieken uit ‘Teach like a Champion’, die bijdragen aan betere prestaties van leerlingen;
 • Een school met een rijk onderwijsaanbod, waar cultuur een belangrijke plek inneemt (muziek, kunst, drama, maakonderwijs, cultuurweek);
 • Een school waar een gedifferentieerd aanbod is;
 • Een school waar aandacht is voor leerlingen die extra hulp of juist extra uitdaging nodig hebben en hulp bij leren leren;
 • Een dynamische school, waar een doorgaande ontwikkeling van de leerling centraal staat en waar de leerkracht die ontwikkeling voortdurend begeleidt;
 • Een school waar leerlingen en leerkrachten (deels) eigenaar zijn van hun eigen leerproces;
 • Een school waar leerkrachten samenwerken en gebruik maken van elkaars sterke kanten;
 • Een school waar leerkrachten leren in teamverband, maar waar ook ruimte is voor individuele ontplooiing.

Ons team

Onze school is verdeeld in vier bouwen, namelijk groep 1/2, 3/4, 5/6 en 7/8. Elke bouw heeft een bouwcoördinator, die ook groepsleerkracht is binnen deze bouw. De bouwcoördinatoren zitten de bouwvergaderingen voor en zij zijn het eerste aanspreekpunt voor de bouw en de directie. Op De Zuidwester werken betrokken, enthousiaste en deskundige leerkrachten. De belangrijkste persoon op school voor uw kind is natuurlijk de juf of meester bij wie het in de groep zit. In de meeste groepen zijn dat twee leerkrachten die samen de werkweek invullen. De groepsleerkracht verzorgt de lessen, houdt de ontwikkeling van elk kind goed in de gaten en waakt over de extra zorg die kinderen in de groep geboden moet worden.

Verder bestaat ons team uit: een vakleerkracht gym die drie dagen gymlessen geeft aan de groepen 3 t/m 8, een vakleerkracht die één dag gymlessen geeft aan de groepen 1/2, twee intern begeleiders, een administratief medewerker, een conciërge, drie leerkrachtondersteuners, twee onderwijsassistenten en meerdere stagiaires van de PABO en Nova college. Om te blijven ontwikkelen en nieuwe inspiratie op te doen volgen we jaarlijks scholing en houden we studiedagen. In het belang van de kinderen worden er allerlei zaken op teamniveau besproken. Dit vraagt om teamoverleg en collegiale samenwerking. Hiervoor houden we regelmatig teamvergaderingen, bouwvergaderingen en groeps- en leerlingbesprekingen. De directie heeft een managementoverleg met de bouwcoördinatoren en intern begeleiders (MT) en voert daarnaast overleg met de intern begeleiders over beleidszaken op zorg- en onderwijsinhoudelijk gebied (IB-DIR overleg). Ook werken wij samen met een kinderoefentherapeut en een logopedist.

Talentenschool

Het ontdekken van je eigen talenten is een belangrijk onderdeel van ons onderwijs. Wij zijn een officiële ‘Kindertalentenfluisterschool’. Dat houdt in dat het hele team geschoold is in het herkennen en benoemen van ieders talenten. Iedereen heeft talent! Talent gaat niet over het uitblinken in een bepaalde activiteit. Talent gaat over elke activiteit die vanzelf gaat en die voldoening oplevert. Die maakt dat de tijd vliegt, en dat je je batterij oplaadt. Van je talenten krijg je energie. Op onze school zitten kinderen met ieder hun eigen palet aan talenten.

Kinderen zijn zich vaak niet bewust van hun talenten. Wij helpen de kinderen om zich bewust te worden van hun eigen talenten, deze te kunnen benoemen en in te kunnen zetten in verschillende situaties. Talentontwikkeling draagt bij aan het veerkrachtiger en weerbaarder maken van kinderen en aan een positief zelfbeeld, zodat ze beter kunnen omgaan met de uitdagingen die op hun pad komen. Dat is waar we het voor doen!

Kivaschool

We willen op De Zuidwester dat elk kind met plezier naar school gaat. Een goed sociaal klimaat vinden we daarom erg belangrijk. Daarom werken we met de methode KiVa. KiVa is een preventief, schoolbreed-programma gericht op het versterken van de sociale veiligheid en het tegengaan van pesten. KiVa zet in op positieve groepsvorming en stimuleert de sociale vaardigheden en de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. Daarmee worden de sociale veiligheid en het pedagogisch klimaat op school verbeterd. Link

Teach like a Champion

Het team heeft de scholing ‘Teach Like a Champion’ gevolgd en laat leerlingen d.m.v. Teach technieken excelleren. Het gaat bij deze technieken niet alleen om het verbeteren van de prestaties van de kinderen, maar de technieken dragen ook bij aan een sterke klascultuur. Binnen school zijn er afspraken gemaakt over de Teach technieken die elke leerkracht binnen zijn klas gebruikt. Dit zorgt voor een doorlopende didactische lijn van groep 1-8.

Rijk onderwijsaanbod

De Zuidwester is een school met een rijk onderwijsaanbod, waar cultuur een belangrijke plek inneemt (muziek, kunst, drama, maakonderwijs, cultuurweek.

 

Begrijpend en technisch lezen, rekenen, taal en spelling vormen de basis van ons onderwijs. We geven deze vakken met een gelaagde instructie. We zorgen ervoor dat leerlingen die weinig instructie nodig hebben vlot aan de slag kunnen gaan en leerlingen die meer uitleg nodig hebben verlengde instructie krijgen. Zo gaat er zo min mogelijk effectieve lestijd verloren.

Onze school biedt kinderen de mogelijkheid om zich breed te ontwikkelen, zowel cognitief, creatief, sportief als sociaal-emotioneel. We bieden een stevige basis waarin ieder kind zich optimaal kan ontplooien.

Zo leren wij graag met plezier! Voor meer informatie over ons onderwijsaanbod, klik hier.

Leerlingenraad

Klik hier voor alle informatie over de leerlingenraad van De Zuidwester.

Voor meer informatie over ons onderwijs kunt u kijken op www.scholenopdekaart.nl of bekijk onze schoolgids.

 

 

 

Op De Zuidwester zien we jou!
Is onze belofte aan ieder kind.